Hala Sportowa


Sala rehabilitacyjna wym. 90 m² dla dzieci niepełnosprawnych.

Solarium „MegaSun 4000” – 2 łóżka.

Sauna – 2 sauny sześcioosobowe.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ
CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BORNEM SULINOWIE
PO CZĘŚCIOWYM ZNIESIENIU OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z COVID-19

 1. Hala Widowiskowo-Sportowa jest administrowana przez Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.
 2. Hala otwarta jest:
  • od poniedziałku do piątku – w godz. 08.00 do 21.00;
  • w soboty – imprezy miejskie, grupy zorganizowane, po uprzedniej rezerwacji (do odwołania);
  • w niedziele – imprezy miejskie.
 3. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.30 hala udostępniana jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży uczącej się
  w Szkole Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie oraz innych placówek oświatowych z terenu gminy Borne Sulinowo.
 4. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.
 5. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą Dyrektora w oparciu o harmonogram.
 6. Za korzystanie z Hali pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.
 7. Z Hali korzystać mogą:
  • grupa zorganizowana nie może przekroczyć 50 osób;
  • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela;
  • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera;
  • zakłady pracy, instytucje, organizacje;
  • osoby fizyczne;
  • dzieci do lat 7 mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich;
  • osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych z udziałem publiczności.
 8. Z Hali korzystać nie mogą osoby:
  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub są pod działaniem środków odurzających;
  • z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 9. Obowiązkiem osób korzystających z Hali jest:
  • pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni;
  • założenia właściwego obuwia sportowego – tzw. ”halówki” (czystego, niepozostawiającego podczas użytkowania hali zabrudzeń, rys, itp.);
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu Hali;
  • utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeń sanitarnych;
  • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
 10. Przebywającym na terenie obiektu nie wolno:
  • palić papierosów, pić napojów alkoholowych (z wyjątkiem pomieszczenia Kawiarni), stosować środków odurzających;
  • wnosić i używać sprzętu niesportowego;
  • wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej;
  • korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na Hali.
 11. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z Hali.
 12. Zajęcia grup szkolnych korzystających z Hali powinny odbywać się w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na Halę powinno odbywać się za jego zgodą.
 13. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych Hali po każdych zajęciach.
 14. Kierownictwo obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z Hali.
 15. Na terenie obiektu zabrania się biegania po korytarzach, schodach, itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
 16. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.
 17. Wszelkie skaleczenia, urazy, itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
 18. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
 19. Kierownictwo i obsługa hali sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 20. Kierownictwo hali zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania pomieszczeń oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
 21. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron oraz podania zmian do wiadomości publicznej.
 22. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do kierownictwa Hali.

Administratorem obiektu jest Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. (tel. 94 37 49 612).