Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

 • Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie (78-449) przy Alei Niepodległości 21, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: sport@bornesulinowo.pl .
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Sławomir Kozieł, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: iod@bornesulinowo.pl we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
 • Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,
  2. realizacji umów,
  3. niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,
  4. wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi, w szczególności w zakresie:
   Realizowane zadanie Podstawa prawna
   Wychowanie, edukacja i upowszechnianie kultury Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  5. w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana Panią pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie, w szczególności:
   • prowadzenia edukacji kulturalnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez aktywny udział w zespołach i kołach zainteresowań,
   • rozwijania zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, otaczania opieką amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej i folkloru,
   • sprawowanie mecenatu nad twórczością artystyczną, promocją twórców kultury z terenu gminy,
   • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie kulturalnych potrzeb oraz zainteresowań mieszkańców gminy,
   • organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki,
   • organizowanie kulturalnej rozrywki mieszkańców gminy,
   • prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowo-wychowawczej,
   • uczestnictwa w prowadzonych zajęciach sportowych,
   • korzystania z usług oferowanych przez Administratora, a w szczególności: siłowni, sauny, sal tanecznych i sportowych, solarium.
  •  
 • W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  3. podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:
a)      prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b)      prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,
c)       prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

– osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,

– dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,

d)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:

–  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

–  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

–  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

e)       prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

f)       prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
g)      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h)      prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:

            Urząd Ochrony Danych Osobowych

            ul. Stawki 2

            00-193 Warszawa

            tel. 22 531 03 00

            fax. 22 531 03 01

            Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

            Infolinia: 606-950-000

            czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00

 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
 • Pana(-i) dane mogą być poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Pana(-i) dane nie będą poddawane profilowaniu.