Deklaracja dostępności

Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.

Data publikacji strony internetowej: 2007-01-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

  • występują informacje tekstowe udostępniane za pomocą grafiki
  • część filmów nie posiada napisów

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Gałka, mail: animator.ckir@bornesulinowo.pl. Kontaktować można się także telefonicznie: 94 374 96 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba:

Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 21 w Bornem Sulinowie. Do wejścia prowadzi droga o szerokości większej niż 2m pozwalająca na swobodne wymijanie się. Nawierzchnia dojazdu wyłożona jest kostką brukową o porowatej powierzchni.

Miejsca parkingowe:

W okolicach budynku bo obu jego stronach przygotowano i oznaczono około 30 miejsc parkingowych. Brak oznaczenia poziomego parkingu dla osób niepełnosprawnych. Z parkingu od czoła budynku swobodne dojście dla osób niepełnosprawnych do wejścia budynku.

Dostępność wejścia:

Główne wejście do budynku odbywa się schodami (jeden stopień), jednakże jest dostępne osobne wejście dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się nieoznakowany stopień o wysokości 15 cm bez odstających części niebezpiecznych, następnie spocznik o wymiarach 150cmx300cm pozwalający na swobodne wymijanie się w drzwiach. Drzwi wejścia głównego są w większości wykonane ze szkła nieoznakowane kontrastowo. Przy wejściu nie znajdują się głośniki naprowadzające osoby głuche i niedosłyszące. Drzwi spełniają normy szerokości (więcej niż 90 Cm) są dwu skrzydłowe. W razie konieczności jest możliwość otwarcia dodatkowego skrzydła. Drzwi otwierają się w miarę lekko, zamykają się z opóźnieniem dzięki siłownikowi, co pozwala osobom poruszającym się wolniej wejść do środka. Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się kilka metrów wcześniej, jest oznaczone . Prowadzi do niego pochylnia zrobiona z betonowych bloków. Po obu jej stronach zamontowane są barierki o odpowiednich wysokościach w dwóch równoległych liniach. Na końcu pochylni znajduje się zadaszony spocznik o odpowiednich wymiarach 170 cm x 300 cm. Drzwi wejściowe dla niepełnosprawnych dwu skrzydłowe o odpowiednich wymiarach 115 cm każde skrzydło. Przy drzwiach znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych informujący o konieczności otwarcia drzwi . Istnieje również możliwość wcześniejszego kontaktu w celu pomocy osoby niepełnosprawnej. W razie konieczności prosimy o kontakt tel. 94 3749612.

Dostępność komunikacyjna budynku (dostępności korytarzy, schodów i wind):

Przy samym wejściu do budynku ulokowana jest recepcja, w której klient może uzyskać niezbędne informacje. Na ścianie obok gabloty z kluczami wisi dokładny plan budynku z rozpiską wszystkich pomieszczeń. Na wprost od wejścia widnieje tablica z numeracją wszystkich pomieszczeń i co się w nich znajduje. W całym Centrum Kultury i Rekreacji podłoga wykonana jest z kafli dwóch kontrastowych kolorów. Ciemniejszy kolor kafli ułożony jest w środku ścieżki korytarza w kształcie linii prowadzących do różnych pomieszczeń w budynku. Dodatkowo ściany korytarzy są o gramaturze chropowatej kontrastowo różniącej się od sufitu. W większości korytarze są odpowiedniej szerokości od 150 cm do 200 cm. Drzwi do pomieszczeń służbowych, każde o szerokości wymaganej 90 cm. Istnieje dostępność do toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma wind.

Dostosowania:

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Ośrodek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

Prawo wstępu z psem asystującym:

do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: za pomocą następujących środków komunikowania się:

  • pocztą elektroniczną – sport@bornesulinowo.pl – na ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w CKiR, itp.,
  • faksem – (94) 374 96 12
  • elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej – ePUAP,
  • drogą pocztową.